IzValkirii Hutch (IzValkirii LOWENBRAU x IzValkirii SEVARA) — 3 месяца. (г.Краснодар)