IzValkirii Honda (IzValkirii LOWENBRAU x IzValkirii SEVARA) — 3.5 месяца.