IzValkirii Effekt — 5 месяцев! Продается!

(Iz Valkirii Navigator x Evanta Stil Elegantnaya Eurika)