IzValkirii Effekt — 4 месяца! Продается!

(Iz Valkirii Navigator x Evanta Stil Elegantnaya Eurika)