Iz Valkirii Elis — 3,5 месяца

( Iz Valkirii Navigator x Evanta Stil Elegantnaya Eurika)
живет в г. Ижевске