Iz Valkirii Еlbrus ( Iz Valkirii Navigator x Evanta Stil Elegantnaya Eurika) 5 months