Iz Valkirii Elai — 4 месяца

(Iz Valkirii Navigator x Evanta Stil Elegantnaya Eurika)